plende

Klauzula informacyjna ochrony danych osobowych w procesie rekrutacji

Zgodnie art.13 ust. 1 i ust 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L 119/1) zwany dalej RODO informuję że:

 1.  administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KCB Interlight Sp. z o.o. z siedzibą w Gniewkowie przy ul. Inowrocławskiej 4, zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 2. inspektorem ochrony danych u Administratora wyznaczony został Artur Przybylski, e-mail: dane.osobowe@kcb.pl tel. +48 52 355-82-07

 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązków wynikających z procesu rekrutacj do pracy.

 4. podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest, art. 221 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 108 ) oraz art. 6 ust.1 lit. a, b (RODO)

 5. odbiorcy danych - będziemy przekazywać dane wyłącznie naszym upoważniony pracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki zwiazane z rekrutacją.

 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej,

 7. posiada Pani/Pan prawo do:

 • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,

 • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,

 1. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,

 2. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z art. 221 Kodeksu Pracy i jest niezbedne, aby uczestniczyć w postepowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Panią/Pana innych danych jest dobrowolne.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia rekrutacji. Po tym czasie zostaną usunięte z zasobów administratora. W przypadku wyrażonej przez Panią/Pana zgody na wykorzystywanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji państwa dane będą wykorzystywane przez okres 6 miesięcy.

 4. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

KCB Interlight Sp. z o.o.
PL 88-140 Gniewkowo
ul. Inowroclawska 4

Tel. +48 52 355 82 07
Fax +48 52 355 84 47
e-mail: interlight@kcb.pl

KRS 0000129581 Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy
NIP:556-000-42-37 / VAT-ID: PL5560004237
Zarząd/Management: Łucja Kończal, Hartmut Boock, Romana Szafrańska