plende

POLITYKA PRYWATNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWO

Wykonując obowiązek wynikający z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) - przedstawiamy poniżej informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Administratora danych:


1. Administrator danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest K.C.B. Interlight Sp. z o.o. , ul. Inowrocławska 4, 88-140 Gniewkowo, KRS 0000129581. (dalej Administrator)

2. Dane kontaktowe

Z Administratorem danych można skontaktować się poprzez adres e-mail: interlight@kcb.pl, telefonicznie pod nr tel. +48 52 355 82 07 lub fax +48 52 355 84 47.
Administrator danych wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: 
dane.osobowe@kcb.pl lub pisemnie (Inspektor Danych Osobowych, K.C.B. Interlight Sp. z o.o. , ul. Inowrocławska 4, 88-140 Gniewkowo), we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

3. Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania


Pani/Pana dane osobowe zawarte w Umowach oraz Formularzu Kontaktowym (dalej: Umowa) będą przetwarzane przez Administratora w celach niezbędnych do zawarcia oraz prawidłowej realizacji Umowy, tj,:

  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązków wynikających z procesu rekrutacyjnego a później z umowy o pracę na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody i nie będą udostępniane innym odbiorcom, (art. 6 ust. 1 pkt a RODO),
  •  Zarządzania ryzykiem i monitorowania zobowiązania wynikającego z Umów, w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na obsłudze oraz zagwarantowaniu prawidłowej realizacji Umowy (art. 6 ust. 1 pkt f RODO),
  • Rozpatrywania potencjalnych reklamacji i zgłoszonych roszczeń, w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na rozpatrzeniu zgłoszenia będącego przedmiotem reklamacji oraz obronie przed potencjalnymi roszczeniami (art. 6 ust. 1 pkt f RODO),
  • Sprawozdawczych, statystycznych i analiz, w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na przygotowaniu produktów oraz usług wspomagających i umożliwiających właściwe zarządzanie zobowiązaniem danego klienta oraz portfelem wierzytelności Administratora wobec jego klientów (art. 6 ust. 1 pkt f RODO)
  • Przeprowadzania postępowań windykacyjnych i zabezpieczających na podstawie przepisów prawa, w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na dochodzeniu roszczeń wynikających z Umowy (art. 6 ust. 1 pkt f RODO).
  • Realizacji usług dodatkowych we współpracy z podmiotami trzecimi, w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na obsłudze oraz zagwarantowaniu prawidłowej realizacji Umowy (art. 6 ust. 1 pkt f RODO).

4. Kategorie przetwarzania danych.

Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących kategoriach:

  • dane identyfikujące osobę, w tym: imiona i nazwiska, PESEL (w przypadku przedsiębiorców również nazwa prowadzonej działalności gospodarczej, NIP, REGON), dane dotyczące dokumentów tożsamości (typ, numer i seria), data urodzenia, płeć, obywatelstwo, stan cywilny;
  • dane teleadresowe takie jak: adres zamieszkania, adres do korespondencji (w przypadku przedsiębiorców również adres prowadzonej działalności gospodarczej), data zamieszkania, podane przez Panią/Pana numery telefonów (domowy, służbowy, komórkowy), adres e-mail;
  • dane dotyczące sytuacji zawodowej oraz materialnej takie jak: wykonywany zawód, stosunek pracy, miesięczny dochód, w tym z innych źródeł niż praca zawodowa lub działalność gospodarcza, kwoty stałych i pozostałych wydatków miesięcznych, liczba osób na utrzymaniu, nazwa, adres i numer telefonu zakładu pracy, data zatrudnienia lub rozpoczęcia działalności gospodarczej;

5. Źródła pochodzenia danych.
 
Administrator pozyskuje dane osobowe bezpośrednio od Pani/Pana przy wypełnianiu Formularza Zgłoszeniowego aplikując na dane stanowisko rekrutacyjne, za pośrednictwem Agencji Doradztwa Personalnego i Agencji Pracy Tymczasowej oraz przy zawieraniu Umów handlowych lub współpracy.

6. Okres przez który dane będą przechowywane.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do osiągnięcia celów przetwarzania określonych powyżej oraz wynika to z obowiązujących przepisów, w szczególności terminów określonych w Ordynacji podatkowej oraz terminów przedawnienia roszczeń wynikających z Kodeksu cywilnego. Po wygaśnięciu Umowy Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe, o ile będą istniały podstawy do ich dalszego przetwarzania, przez okres wynikający z przepisów prawa lub udzielonej przez Panią/Pana zgody.

7. Odbiorcy danych.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane przez Administratora podmiotom współpracującym z Administratorem, w szczególności: bankom, zakładom ubezpieczeń, brokerom i agentom ubezpieczeniowym. Przetwarzanie danych osobowych przez podmioty współpracujące odbywa się w celu prawidłowego wykonania Umowy oraz powiązanych z jej realizacją usług dodatkowych.

8. Prawa osoby, której dane dotyczą.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do przetwarzanych danych osobowych i żądania ich poprawienia, a także prawo do żądania zaprzestania przetwarzania danych, prawo do usunięcia danych osobowych z systemów Administratora, prawo do przekazania danych innemu podmiotowi oraz prawo do wniesienia sprzeciwu w przypadkach, w których podstawą przetważania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora,

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania tej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

9. Monitoring wizyjny oraz kontrola dostępu.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia nasza firma stosuje monitoring wizyjny oraz kontrolę wstępu na swój teren. Zebrane w ten sposób dane nie są wykorzystywane do żadnych innych celów.
Dane osobowe w postaci nagrań z monitoringu oraz dane zbierane w rejestrze wejść i wyjść są przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku na terenie obiektów firmy oraz ewentualnie w celu obrony przed roszczeniami lub ich dochodzenia.
Podstawą przetwarzania danych osobowych jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na zapewnieniu bezpieczeństwa przebywających osób, mienia Administratora oraz ochrony jego praw.

 

KCB Interlight Sp. z o.o.
PL 88-140 Gniewkowo
ul. Inowroclawska 4

Tel. +48 52 355 82 07
Fax +48 52 355 84 47
e-mail: interlight@kcb.pl

KRS 0000129581 Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy
NIP:556-000-42-37 / VAT-ID: PL5560004237
Zarząd/Management: Łucja Kończal, Hartmut Boock, Romana Szafrańska