plende

STRATEGIA PODATKOWA

 

 

Informacja o realizowanej strategii podatkowej K.C.B Interlight Sp. z o.o. za rok podatkowy 2022

 

Niniejsza strategia podatkowa opisuje podstawowe stanowisko K.C.B Interlight Sp. z o.o. ( dalej: „Spółka”) w zakresie realizacji obowiązków wynikających z art. 27c ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz 1800 z późn. zm., dalej: „Ustawa o CIT”).

 

Informacja dotyczy roku podatkowego Spółki: 01.01.2022  - 31.12.2022.

 

 1. Informacje o Spółce

 

 K.C.B. Interlight Sp. z o.o. powstała w 1989 roku, siedziba Spółki mieści się na ul. Inowrocławskiej 4, 88-140 Gniewkowo.

K.C.B Interlight Sp. z o.o. jest Spółką jest producentem wyrobów świecarskich [świece, znicze, itp.].

Podstawowym przedmiotem działalności, wg PKD, jest produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana [PKD 32.99.Z].

Działalność naszą prowadzimy, nieprzerwanie,  od 1989 roku.

Cały czas, wszystkie procesy w Spółce, podlegają doskonaleniu i tym samym spełnianiu wysokich oczekiwań naszych Klientów względem oferowanych przez nas produktów.

 

 1. Cel sporządzenia informacji o realizacji strategii podatkowej.

 

Celem realizowanej przez K.C.B. Interlight Sp. z o.o. strategii podatkowej jest poszanowanie przepisów obowiązujących w Polsce, Unii Europejskiej oraz innych przepisów prawa międzynarodowego.

Spółka w swojej strategii podatkowej dostrzega, iż wpływy z podatków są kluczowym elementem prawidłowego utrzymania ładu społecznego państwa, przyczyniającym się do rozwoju ekonomicznego, socjalnego i społecznego Polski.

 

Zarząd Spółki podejmuje działania realizujące obowiązek sporządzania i składania deklaracji podatkowych, płacenia podatków w terminie oraz kwocie wynikającej z przepisów podatkowych. Działania te w pełni odzwierciedlają działalności gospodarczą Spółki na terytorium Polski.

 

Spółka nie podejmowała w ramach prowadzonej działalności gospodarczej współpracy z podmiotami mającymi siedzibę w krajach, które stosują szkodliwą konkurencję podatkową.

 

Spółka nie podejmowała działań mających na celu unikanie opodatkowania bądź niczym nieuzasadnione zmniejszanie obciążeń podatkowych.

 

Spółka nie stosowała opisanych przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych ostrzeżeń podatkowych.

Pracownicy Spółki, odpowiedzialni za całe spektrum rozliczeń podatkowych posiadają wiedzę, umiejętności do prawidłowego, zgodnego z prawem wykonywania obowiązków podatkowych.

Wsparciem do pracowników są:

- ogólnodostępne interpretacje podatkowe,

- orzecznictwo sądów,

- informacje wiążące w zakresie stawek i informacji akcyzowych,

- szkolenia aktualizujące wiedzę i rozwój w tych obszarach.

 

 1. Informacje o dobrowolnych formach stosowanych przez podatnika procesach oraz procedurach dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego oraz stosowanych przez podatnika dobrowolnych formach współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej[art. 27c ust. 2 pkt 1 lit. A Ustawy o CIT].

 

Spółka w roku podatkowym 2022 nie podejmowała dobrowolnych form współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej.

Spółka, w tym okresie, nie zawarła z Szefem Krajowej Administracji Skarbowej umowy o współpracy wynikającej z art. 20s ustawy z dnia 29.08.1997 roku Ordynacja podatkowa.

 

 1. Informacja o realizowaniu obowiązków podatkowych na terytorium Polski.

 

K.C.B. Interlight Sp. z o.o. do zarządzania wykorzystuje przepisy prawa podatkowego, instrukcje wewnętrzne przy zachowaniu najlepszych praktyk.

Spółka na tej podstawie określa zobowiązania/należności publicznoprawne oraz terminową ich zapłatę.

W roku podatkowym 2022, Spółka realizowała obowiązki podatkowe z tytułu:

- podatek dochodowy od osób prawnych,

- podatek dochodowy od osób fizycznych,

- zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych,

- podatek od towarów i usług,

- podatek od nieruchomości,

- podatek od środków transportu.

 

Spółka w/w obowiązki realizowała w pełnym zakresie, począwszy od ewidencji księgowej, ustalenia/obliczanie podstawy opodatkowania, kalkulacji podatkowej,  skończywszy na  zapłacie zadeklarowanej kwoty podatku.

Odbywa się to przy zachowaniu należytej staranności, prawidłowym dokumentowaniu wszystkich operacji gospodarczych wpływających na rozliczenia transakcji handlowych w powiązaniu z obowiązkami podatkowymi.

 

W roku 2022 Spółka nie przekazywała do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych.

 

 1. Informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi lub podejmowanych przez podatnika działaniach restrukturyzacyjnych [art. 27c ust. 2 pkt. 3 lit. A Ustawy o CIT].

 

Informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki, w tym niebędącymi polskimi rezydentami podatkowymi.

 

Zgodnie ze sprawozdaniem finansowym Spółki za rok obrotowy 2022 suma bilansowa aktywów wyniosła 117.487.941,47 PLN.

 

W roku podatkowym 2022suma zawartych transakcji z podmiotami powiązanymi przekroczyła 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu zapisów ustawy o rachunkowości.

Na transakcje te składały się: sprzedaż wyrobów i materiałów oraz zakupy materiałów.

 

 1. Informacje o planowanych lub podejmowanych przez podatnika działaniach restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych podatnika lub podmiotów powiązanych w rozumieniu art. 11a 1 pkt 4 [art. 27c ust. 2 pkt 3 lit. B Ustawy o CIT]

 

W roku podatkowym 2022 Spółka nie planowała ani nie podejmowała żadnych działań restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych Spółki lub podmiotów powiązanych.

 

 1. Informacje o złożonych wnioskach [art. 27c ust.2 pkt 4 Ustawy o CIT]

 

Spółka, w roku podatkowym 2022,nie składała wniosków o wydanie ogólnej interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej.

 

Spółka, w roku podatkowym 2022, nie składała wniosków o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, o której mowa w art. 14b Ordynacji podatkowa

 

Spółka, w roku podatkowym 2022, nie składała wniosków o wydanie wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w art. 42a ustawy o podatku od towarów i usług.

 

Spółka, w roku podatkowym 2022, nie składała wniosków o wydanie wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w art. 7d ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym

 

 1. Informacje, dotyczące dokonywania rozliczeń podatkowych podatnika w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową [art. 27c ust. 2 pkt 5 Ustawy o CIT].

 

W roku podatkowym 2022 Spółka nie dokonywała rozliczeń podatkowych na terytorium lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencje podatkową.

 

 

 

 

 

 

Informacja o realizowanej strategii podatkowej K.C.B Interlight Sp. z o.o. za rok podatkowy 2021

 

 

Niniejsza strategia podatkowa opisuje podstawowe stanowisko K.C.B Interlight Sp. z o.o. ( dalej: „Spółka”) w zakresie realizacji obowiązków wynikających z art. 27c ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz 1800 z późn. zm., dalej: „Ustawa o CIT”).

 

Informacja dotyczy roku podatkowego Spółki: 01.01.2021  - 31.12.2021.

 

 1. Informacje o Spółce

 

 K.C.B. Interlight Sp. z o.o. powstała w 1989 roku, siedziba Spółki mieści się na ul. Inowrocławskiej 4, 88-140 Gniewkowo.

K.C.B Interlight Sp. z o.o. jest Spółką jest producentem wyrobów świecarskich [świece, znicze, itp.].

Podstawowym przedmiotem działalności, wg PKD, jest produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana [PKD 32.99.Z].

Działalność naszą prowadzimy, nieprzerwanie,  od 1989 roku.

Cały czas, wszystkie procesy w Spółce, podlegają doskonaleniu i tym samym spełnianiu wysokich oczekiwań naszych Klientów względem oferowanych przez nas produktów.

 

 1. Cel sporządzenia informacji o realizacji strategii podatkowej.

 

Celem realizowanej przez K.C.B. Interlight Sp. z o.o. strategii podatkowej jest poszanowanie przepisów obowiązujących w Polsce, Unii Europejskiej oraz innych przepisów prawa międzynarodowego.

Spółka w swojej strategii podatkowej dostrzega, iż wpływy z podatków są kluczowym elementem prawidłowego utrzymania ładu społecznego państwa, przyczyniającym się do rozwoju ekonomicznego, socjalnego i społecznego Polski.

 

Zarząd Spółki podejmuje działania realizujące obowiązek sporządzania i składania deklaracji podatkowych, płacenia podatków w terminie oraz kwocie wynikającej z przepisów podatkowych. Działania te w pełni odzwierciedlają działalności gospodarczą Spółki na terytorium Polski.

 

Spółka nie podejmowała w ramach prowadzonej działalności gospodarczej współpracy z podmiotami mającymi siedzibę w krajach, które stosują szkodliwą konkurencję podatkową.

 

Spółka nie podejmowała działań mających na celu unikanie opodatkowania bądź niczym nieuzasadnione zmniejszanie obciążeń podatkowych.

 

Spółka nie stosowała opisanych przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych ostrzeżeń podatkowych.

Pracownicy Spółki, odpowiedzialni za całe spektrum rozliczeń podatkowych posiadają wiedzę, umiejętności do prawidłowego, zgodnego z prawem wykonywania obowiązków podatkowych.

Wsparciem do pracowników są:

- ogólnodostępne interpretacje podatkowe,

- orzecznictwo sądów,

- informacje wiążące w zakresie stawek i informacji akcyzowych,

- szkolenia aktualizujące wiedzę i rozwój w tych obszarach.

 

 1. Informacje o dobrowolnych formach stosowanych przez podatnika procesach oraz procedurach dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego oraz stosowanych przez podatnika dobrowolnych formach współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej[art. 27c ust. 2 pkt 1 lit. A Ustawy o CIT].

 

Spółka w roku podatkowym 2021 nie podejmowała dobrowolnych form współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej.

Spółka, w tym okresie, nie zawarła z Szefem Krajowej Administracji Skarbowej umowy o współpracy wynikającej z art. 20s ustawy z dnia 29.08.1997 roku Ordynacja podatkowa.

 

 1. Informacja o realizowaniu obowiązków podatkowych na terytorium Polski.

 

K.C.B. Interlight Sp. z o.o. do zarządzania wykorzystuje przepisy prawa podatkowego, instrukcje wewnętrzne przy zachowaniu najlepszych praktyk.

Spółka na tej podstawie określa zobowiązania/należności publicznoprawne oraz terminową ich zapłatę.

W roku podatkowym 2021, Spółka realizowała obowiązki podatkowe z tytułu:

- podatek dochodowy od osób prawnych,

- podatek dochodowy od osób fizycznych,

- zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych,

- podatek od towarów i usług,

- podatek od nieruchomości,

- podatek od środków transportu.

 

Spółka w/w obowiązki realizowała w pełnym zakresie, począwszy od ewidencji księgowej, ustalenia/obliczanie podstawy opodatkowania, kalkulacji podatkowej,  skończywszy na  zapłacie zadeklarowanej kwoty podatku.

Odbywa się to przy zachowaniu należytej staranności, prawidłowym dokumentowaniu wszystkich operacji gospodarczych wpływających na rozliczenia transakcji handlowych w powiązaniu z obowiązkami podatkowymi.

 

W roku 2021 Spółka nie przekazywała do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych.

 

 1. Informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi lub podejmowanych przez podatnika działaniach restrukturyzacyjnych [art. 27c ust. 2 pkt. 3 lit. A Ustawy o CIT].

 

Informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki, w tym niebędącymi polskimi rezydentami podatkowymi.

 

Zgodnie ze sprawozdaniem finansowym Spółki za rok obrotowy 2021 suma bilansowa aktywów wyniosła 112.501.128,80 PLN.

 

W roku podatkowym 2021suma zawartych transakcji z podmiotami powiązanymi przekroczyła 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu zapisów ustawy o rachunkowości.

Na transakcje te składały się: sprzedaż wyrobów i materiałów oraz zakupy materiałów.

 

 1. Informacje o planowanych lub podejmowanych przez podatnika działaniach restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych podatnika lub podmiotów powiązanych w rozumieniu art. 11a 1 pkt 4 [art. 27c ust. 2 pkt 3 lit. B Ustawy o CIT]

 

W roku podatkowym 2021 Spółka nie planowała ani nie podejmowała żadnych działań restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych Spółki lub podmiotów powiązanych.

 

 1. Informacje o złożonych wnioskach [art. 27c ust.2 pkt 4 Ustawy o CIT]

 

Spółka, w roku podatkowym 2021,nie składała wniosków o wydanie ogólnej interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej.

 

Spółka, w roku podatkowym 2021, nie składała wniosków o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, o której mowa w art. 14b Ordynacji podatkowa

 

Spółka, w roku podatkowym 2021, nie składała wniosków o wydanie wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w art. 42a ustawy o podatku od towarów i usług.

 

Spółka, w roku podatkowym 2021, nie składała wniosków o wydanie wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w art. 7d ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym

 

 1. Informacje, dotyczące dokonywania rozliczeń podatkowych podatnika w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową [art. 27c ust. 2 pkt 5 Ustawy o CIT].

 

W roku podatkowym 2021 Spółka nie dokonywała rozliczeń podatkowych na terytorium lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencje podatkową.

KCB Interlight Sp. z o.o.
PL 88-140 Gniewkowo
ul. Inowroclawska 4

Tel. +48 52 355 82 07
Fax +48 52 355 84 47
e-mail: interlight@kcb.pl

KRS 0000129581 Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy
NIP:556-000-42-37 / VAT-ID: PL5560004237
Zarząd/Management: Łucja Kończal, Hartmut Boock, Romana Szafrańska